OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom e-shopu www.peknymasiv.sk, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov,je spoločnosť Sosna spol. s r.o., IČO 36397873, so sídlom Vrútocká cesta 3010/66, 038 52 Sučany, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 12814/L.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 434 281 210, písomne na adrese Vrútocká cesta 3010/66, 038 52 Sučany, alebo e-mailom na sosna@gaya.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak, aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ - fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho elektronického obchodu, informačného newslettra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s Vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o Vašich platbách a platobných metódach.

ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a podobne.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu),
 • alebo je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom,
 • alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim očakávaniam.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti:

 • Slovenská pošta (doručovacia služba) - v prípade inej ako štandardne nami ponúkanej dopravy

Poskytovatelia IT služieb:

 • Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Switzerland (systém e-shopu)
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme Vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Máte právo namietať, ak spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Na základe námietky Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať.
 • Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Máte právo namietať, ak spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Na základe námietky Vaše osobné údaje prestaneme spracúvať

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva si môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 434 281 210, písomne na adrese Sosna spol. s r.o.,Vrútocká cesta 3010/66, 038 52 Sučany, alebo e-mailom sosna@gaya.sk.

Na Vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní.

V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.peknymasiv.sk potvrdzujete, že ste boli oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito pravidlami súhlasíte zaškrtnutím políčka v objednávke.

4.12.2019

Helena Halienová, konateľ Sosna spol. s r.o.